I n f o r m a c j a   o   p r z e t a r g a c h

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej zespół dworsko-parkowy, położonej w obrębie Izabela, gmina Mrocza, powiat nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
 • działka nr 27/2 o powierzchni 8,7192 ha, zabudowana budynkiem administracyjno-internatowym o powierzchni użytkowej 1145,99 m², budynkiem szkolnym o powierzchni użytkowej 240,15 m², szklarnią wraz z budynkiem pomocniczym o powierzchni użytkowej 138,35 m², budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 75,19 m²,
 • działka nr 8 o powierzchni 0,1800 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 99,66 m², dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Nakle nad Notecią prowadzi księgę wieczystą Nr 21505.

Według ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza obowiązującego do końca roku 2002
 • działka nr 27/2 posiadała przeznaczenie: część użytki rolne i część zadrzewienia. Działka objęta jest strefą W ochrony konserwatorskiej (stanowiska nr 13 - zespół dworsko-parkowy i folwarczny, strefy A i B).
 • działka nr 8 stanowi grunt rolny i objęta jest strefą W ochrony konserwatorskiej (stanowiska nr 13 - zespół dworsko-parkowy i folwarczny, strefy A i B).
Obecnie funkcja wyżej wymienionych terenów nie uległa zmianie.
Zespół dworsko-parkowy nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. P. Skargi 6 lub telefonicznie pod nr (0-52) 386-62-16 lub (0-52) 385-16-20.

Przewodniczący Zarządu Piotr Hemmerling

SWA 7351-242/7/2004
Nakło n. Not. 2004-06-18

Urząd Miejski
w Szubinie
89-200 Szubin, ul. Kcyńska 12

Dotyczy : Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potulice - Gorzeń - Tur.


       W związku z toczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potulce - Gorzeń - Tur przesyłamy w załączeniu "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania" i prosimy o wywieszenie na tablicy informacyjnej w Waszym Urzędzie. Jednocześnie prosimy o przesłanie odwrotne wyżej wymienionego zawiadomienia po upływie terminu, to jest po 14 lipca 2004r. do Starostwa Powiatowego w Nakle z adnotacją, że zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń z podaniem terminu od jakiego i do jakiego dnia było wywieszone na tablicy ogłoszeń, oraz czy wpłynęły jakieś uwagi bądź sprzeciwy.

Otrzymują:
 1. adresat (2 egz.)
 2. a/a
  J.W.


SWA 7351-242/6/2004
Nakło n. Not. 2004-06-18

Urząd Miasta i Gminy
w Nakle n. Not.
89-100 Nakło n. Not. , ul. Ks. P. Skargi 7

Dotyczy : Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potulice - Gorzeń - Tur.


        W związku z toczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potulce - Gorzeń - Tur przesyłamy w załączeniu "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania" i prosimy o wywieszenie na tablicy informacyjnej w Waszym Urzędzie. Jednocześnie prosimy o przesłanie odwrotne wyżej wymienionego zawiadomienia po upływie terminu, to jest po 14 lipca 2004r. do Starostwa Powiatowego w Nakle z adnotacją, że zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń z podaniem terminu od jakiego i do jakiego dnia było wywieszone na tablicy ogłoszeń, oraz czy wpłynęły jakieś uwagi bądź sprzeciwy.

Otrzymują:
 1. adresat (2 egz.)
 2. a/a
  J.W.


SWA 7351- 242/2/2004
Nakło n. Not. 2004-06-18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Dotyczy : Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potulice - Gorzeń - Tur.


        Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001r. Nr 62, poz. 627), że w dniu 16 czerwca 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. zostało wszczęte na żądanie: Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 76, 89-200 Szubin

P O S T Ę P O W A N I E     W     S P R A W I E

udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą dla wsi Potulice - Gorzeń - Tur .
Inwestycja przebiegać będzie przez działki o następujących numerach ewidencyjnych:
Potulice (gmina Nakło n. Not.): 29/11, 29/12, 143/8, 143/9, 143/10, 143/12, 143/13, 143/15, 143/16, 143/17, 143/18, 143/19, 143/20, 143/23, 143/24, 143/25, 143/26, 143/27, 143/28, 143/29, 143/30, 143/31, 143/33, 143/34, 238/3, 291 i 293.
Gorzeń (gmina Nakło n. Not.): 238/4 i 299.
Tur (gmina Szubin): 88/1, 195/1, 260/11, 260/17, 260/21, 265/4, 682/1 i 682/6 W związku z tym na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001r. Nr 62, poz. 627)

podaje się do publicznej wiadomości
i
informuje obywateli o możliwości składania uwag i wniosków

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w terminie 21 dni, to jest do dnia 14 lipca 2004 roku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. przy ul. Dąbrowskiego 54 w pokoju nr 8.SWA 7351-242 /3/2004
Nakło n. Not. 2004-06-18

Sołtys Wsi Potulice
89-120 Potulice

Dotyczy : Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Potulice - Gorzeń - Tur.


        W związku z toczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potulice - Gorzeń - Tur, przesyłamy w załączeniu "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania" i prosimy o wywieszenie go na tablicy informacyjnej w Waszej Wsi.
        Jednocześnie prosimy o przesłanie odwrotne wyżej wymienionego zawiadomienia po upływie terminu, to jest po 14 lipca 2004r. do Starostwa Powiatowego w Nakle z adnotacją, że zostało ono umieszczone na tablicy ogłoszeń z podaniem terminu od jakiego dnia i do jakiego dnia było wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz czy wpłynęły jakieś uwagi bądź sprzeciwy.

Otrzymują:
 1. adresat
 2. a/a
  J.W.
Do wiadomości:
 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
  89-200 Szubin
  ul. Powstańców Wlkp. 76
 2. Urząd Miasta i Gminy Nakło n. Not.
  89-100 Nakło n. Not.
  ul. Ks. P. Skargi 7
 3. Urząd Miejski w Szubinie
  89-200 Szubin
  ul. Kcyńska 12


SWA 7351-242 /4/2004
Nakło n. Not. 2004-06-18

Sołtys Wsi Gorzeń
89-120 Potulice

Dotyczy : Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Potulice - Gorzeń - Tur.


        W związku z toczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potulice - Gorzeń - Tur, przesyłamy w załączeniu "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania" i prosimy o wywieszenie go na tablicy informacyjnej w Waszej Wsi.
        Jednocześnie prosimy o przesłanie odwrotne wyżej wymienionego zawiadomienia po upływie terminu, to jest po 14 lipca 2004r. do Starostwa Powiatowego w Nakle z adnotacją, że zostało ono umieszczone na tablicy ogłoszeń z podaniem terminu od jakiego dnia i do jakiego dnia było wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz czy wpłynęły jakieś uwagi bądź sprzeciwy.

Otrzymują:
 1. adresat
 2. a/a
  J.W.
Do wiadomości:
 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
  89-200 Szubin
  ul. Powstańców Wlkp. 76
 2. Urząd Miasta i Gminy Nakło n. Not.
  89-100 Nakło n. Not.
  ul. Ks. P. Skargi 7
 3. Urząd Miejski w Szubinie
  89-200 Szubin
  ul. Kcyńska 12


SWA 7351-242 /5/2004
Nakło n. Not. 2004-06-18

Sołtys Wsi Tur
89-200 Szubin

Dotyczy : Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Potulice - Gorzeń - Tur.


        W związku z toczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potulice - Gorzeń - Tur, przesyłamy w załączeniu "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania" i prosimy o wywieszenie go na tablicy informacyjnej w Waszej Wsi.
        Jednocześnie prosimy o przesłanie odwrotne wyżej wymienionego zawiadomienia po upływie terminu, to jest po 14 lipca 2004 r. do Starostwa Powiatowego w Nakle z adnotacją, że zostało ono umieszczone na tablicy ogłoszeń z podaniem terminu od jakiego dnia i do jakiego dnia było wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz czy wpłynęły jakieś uwagi bądź sprzeciwy.

Otrzymują:
 1. adresat
 2. a/a
  J.W.
Do wiadomości:
 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
  89-200 Szubin
  ul. Powstańców Wlkp. 76
 2. Urząd Miasta i Gminy Nakło n. Not.
  89-100 Nakło n. Not.
  ul. Ks. P. Skargi 7
 3. Urząd Miejski w Szubinie
  89-200 Szubin
  ul. Kcyńska 12


SWA 7351-242 /6/2004
Nakło n. Not. 2004-06-18

Sołtys Wsi Tur
89-200 Szubin

Dotyczy : Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Potulice - Gorzeń - Tur.


        W związku z toczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potulice - Gorzeń - Tur, przesyłamy w załączeniu "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania" i prosimy o wywieszenie go na tablicy informacyjnej w Waszej Wsi.
        Jednocześnie prosimy o przesłanie odwrotne wyżej wymienionego zawiadomienia po upływie terminu, to jest po 14 lipca 2004 r. do Starostwa Powiatowego w Nakle z adnotacją, że zostało ono umieszczone na tablicy ogłoszeń z podaniem terminu od jakiego dnia i do jakiego dnia było wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz czy wpłynęły jakieś uwagi bądź sprzeciwy.

Otrzymują:
 1. adresat
 2. a/a
  J.W.
Do wiadomości:
 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
  89-200 Szubin
  ul. Powstańców Wlkp. 76
 2. Urząd Miasta i Gminy Nakło n. Not.
  89-100 Nakło n. Not.
  ul. Ks. P. Skargi 7
 3. Urząd Miejski w Szubinie
  89-200 Szubin
  ul. Kcyńska 12


SWA 7351- 136/3/2004
Nakło n. Not. 2004-05-04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001r. Nr 62, poz. 627), że w dniu 23 kwietnia 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. zostało wszczęte na żądanie: Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Plac 1-go Maja 20, 89-115 Mrocza


        Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001r. Nr 62, poz. 627), że w dniu 16 czerwca 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. zostało wszczęte na żądanie: Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 76, 89-200 Szubin

P O S T Ę P O W A N I E     W     S P R A W I E

udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą dla wsi Modrakowo - Kosowo - Kozia Góra i Krukówko do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Mroczy.
Inwestycja przebiegać będzie przez działki o następujących numerach ewidencyjnych:
Mrocza: 965/2, 963, 962, 961/1, 964/1, 789, 945/2, 795, 796/1, 937, 954 i 953.
Krukówko : 185, 181, 180, 179, 178/2, 171/2, 172/1, 176/3, 176/4, 105, 163/4, 77/3, 77/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 75/1, 75/2, 74, 45, 39/2, 140/7, 139, 135, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 108/2, 109/2, 109/1, 111, 113, 119, 120/1, 121, 107, 10/4 i 106.
Kosowo : 77/5, 77/4, 77/2, 76/3, 76/6, 75, 132/2, 71, 131, 130, 121/3, 129, 128, 127, 122, 19/1, 20/2, 20/3, 22/4, 22/3,22/2, 21, 1/1, 25, 26, 28/2, 35/3, 35/4 i 61.
Modrakowo: 15/8, 15/7, 15/6, 15/4, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 18/3, 36, 20/2, 19, 21/2, 20/3 i 9.
Kozia Góra: 119, 117, 118, 134, 114, 110/7, 110/1, 105, 104 i 78/1.

W związku z tym na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001r. Nr 62, poz. 627)

podaje się do publicznej wiadomości
i
informuje obywateli o możliwości składania uwag i wniosków

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w terminie 21 dni, to jest do dnia 4 czerwca 2004 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. przy ul. Dąbrowskiego 54 w pokoju nr 8.SWA 7351- 98/3/2004
Nakło n. Not. 2004-05-04

Sołtys Wsi Wiele
89-115 Mrocza

Dotyczy : Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wiele.


        W związku z toczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiele wraz z przyłączami, przesyłamy w załączeniu "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania" i prosimy o wywieszenie go na tablicy informacyjnej w Waszej Wsi.
        Jednocześnie prosimy o przesłanie odwrotne wyżej wymienionego zawiadomienia po upływie terminu, to jest po 28 maja 2004 r. do Starostwa Powiatowego w Nakle z adnotacją, że zostało ono umieszczone na tablicy ogłoszeń z podaniem terminu od jakiego dnia i do jakiego dnia było wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz czy wpłynęły jakieś uwagi bądź sprzeciwy.

Otrzymują:
 1. adresat
 2. a/a
  J.W.
Do wiadomości:
 1. Urząd Miasta i Gminy Mrocza
  89-115 Mrocza
  Plac 1-go Maja 20


SWA 7351- 100/3/2004
Nakło n. Not. 2004-05-04

Sołtys Wsi Witosław
89-115 Mrocza

Dotyczy : Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witosław.


        W związku z toczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witosław, przesyłamy w załączeniu "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania" i prosimy o wywieszenie go na tablicy informacyjnej w Waszej Wsi.
        Jednocześnie prosimy o przesłanie odwrotne wyżej wymienionego zawiadomienia po upływie terminu, to jest po 28 maja 2004 r. do Starostwa Powiatowego w Nakle z adnotacją, że zostało ono umieszczone na tablicy ogłoszeń z podaniem terminu od jakiego dnia i do jakiego dnia było wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz czy wpłynęły jakieś uwagi bądź sprzeciwy.

Otrzymują:
 1. adresat
 2. a/a
  J.W.
Do wiadomości:
 1. Urząd Miasta i Gminy Mrocza
  89-115 Mrocza
  Plac 1-go Maja 20


SWA 7351-98/3/2004
SWA 7351-99/3/2004
SWA 7351-100/3/2004
Nakło n. Not. 2004-05-04

Urząd Miasta i Gminy
89-115 Mrocza
Plac 1-go Maja 20

Dotyczy : Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrocza, Witosław i Wiele.


        W związku z toczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nakielskiej w Mroczy, w miejscowości Wiele i w miejscowości Witosław przesyłamy w załączeniu "Zawiadomienia o wszczęciu postępowania" i prosimy o wywieszenie ich na tablicy informacyjnej w Waszym Urzędzie. Jednocześnie prosimy o przesłanie odwrotne wyżej wymienionych zawiadomień po upływie terminu, to jest po 28 maja 2004 r. do Starostwa Powiatowego w Nakle z adnotacją, że zostały one umieszczone na tablicy ogłoszeń z podaniem terminu od jakiego i do jakiego dnia były wywieszone na tablicy ogłoszeń, oraz czy wpłynęły jakieś uwagi bądź sprzeciwy.

Otrzymują:
 1. adresat (2 egz. x 3 szt. zawiadomienia)
 2. a/a
  J.W.


SWA 7351- 100/2/2004
Nakło n. Not. 2004-05-04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001r. Nr 62, poz. 627), że w dniu 31 marca 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. zostało wszczęte na żądanie:
Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy
Plac 1-go Maja 20, 89-115 Mrocza

P O S T Ę P O W A N I E     W     S P R A W I E

udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Mrocza obejmującej miejscowość Witosław na terenie działek o numerach: 34/2, 34/4 i 29/1.

W związku z tym na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001r. Nr 62, poz. 627)

podaje się do publicznej wiadomości
i
informuje obywateli o możliwości składania uwag i wniosków

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w terminie 21 dni, to jest do dnia 28 maja 2004 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. przy ul. Dąbrowskiego 54 w pokoju nr 8.SWA 7351- 98/2/2004
Nakło n. Not. 2004-05-04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001r. Nr 62, poz. 627), że w dniu 31 marca 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. zostało wszczęte na żądanie:
Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy
Plac 1-go Maja 20, 89-115 Mrocza

P O S T Ę P O W A N I E     W     S P R A W I E

udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Mrocza obejmującej wieś Wiele na terenie działek o numerach: 154, 155, 156, 159, 166, 173, 176, 171, 65, 74/1, 172/1, 172/2, 145, 200, 196, 189 i 199.

W związku z tym na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001r. Nr 62, poz. 627)

podaje się do publicznej wiadomości
i
informuje obywateli o możliwości składania uwag i wniosków

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w terminie 21 dni, to jest do dnia 28 maja 2004 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. przy ul. Dąbrowskiego 54 w pokoju nr 8.SWA 7351- 99/2/2004
Nakło n. Not. 2004-05-04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001r. Nr 62, poz. 627), że w dniu 31 marca 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. zostało wszczęte na żądanie:
Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy
Plac 1-go Maja 20, 89-115 Mrocza

P O S T Ę P O W A N I E     W     S P R A W I E

udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miasta Mrocza obejmującej ul. Nakielską na terenie działek o numerach: 770/2, 774/1, 777/1, 777/3, 777/5, 777/8, 778, 779, 780 i 777/7.

W związku z tym na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001r. Nr 62, poz. 627)

podaje się do publicznej wiadomości
i
informuje obywateli o możliwości składania uwag i wniosków

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w terminie 21 dni, to jest do dnia 28 maja 2004 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. przy ul. Dąbrowskiego 54 w pokoju nr 8.SWA 7351- 415/5/2003/2004
Nakło n. Not. 2004-03-01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001r. Nr 62, poz. 627), że w dniu 31 marca 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. zostało wszczęte na żądanie:
Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76

P O S T Ę P O W A N I E     W     S P R A W I E

udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potulice na działkach o numerach : 24/1, 23, 17/1, 13/24, 13/28, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 19/1 i 13/61, gmina Nakło n. Not.

W związku z tym na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001r. Nr 62, poz. 627)

podaje się do publicznej wiadomości
i
informuje obywateli o możliwości składania uwag i wniosków

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w terminie 21 dni, to jest do dnia 26 marca 2004 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. przy ul. Dąbrowskiego 54 w pokoju nr 8.SWA 7351-415/6/2003/2004
Nakło n. Not. 2004-03-03

Sołtys Wsi Potulice
ul. Szkolna 1/12
89-120 Potulice

Dotyczy : Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej w Potulicach.        W związku z toczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej w Potulicach, przesyłamy w załączeniu "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania" i prosimy o wywieszenie go na tablicy informacyjnej w Waszej Wsi.
        Jednocześnie prosimy o przesłanie odwrotne wyżej wymienionego zawiadomienia po upływie terminu, to jest po 28 maja 2004 r. do Starostwa Powiatowego w Nakle z adnotacją, że zostało ono umieszczone na tablicy ogłoszeń z podaniem terminu od jakiego dnia i do jakiego dnia było wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz czy wpłynęły jakieś uwagi bądź sprzeciwy.

Otrzymują:
 1. adresat
 2. a/a
  J.W.
Do wiadomości:
 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
  89-115 Mrocza
  Plac 1-go Maja 20


SWA 7351-415/7/2003/2004
Nakło n. Not. 2004-03-03

Urząd Miasta i Gminy
89-100 Nakło n. Not.
ul. Ks. P. Skargi 7

Dotyczy : Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej w Potulicach.        W związku z toczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej w Potulicach, przesyłamy w załączeniu "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania" i prosimy o wywieszenie go na tablicy informacyjnej w Waszym Urzędzie.
        Jednocześnie prosimy o przesłanie odwrotne wyżej wymienionego zawiadomienia po upływie terminu, to jest po 26 marca 2004 r. do Starostwa Powiatowego w Nakle z adnotacją, że zostało ono umieszczone na tablicy ogłoszeń z podaniem terminu od jakiego i do jakiego dnia było wywieszone na tablicy ogłoszeń, oraz czy wpłynęły jakieś uwagi bądź sprzeciwy.

Otrzymują:
 1. adresat
 2. a/a
  J.W.
Do wiadomości:
 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
  89-200 Szubin
  ul. Powstańców Wlkp. 76


ZARZĄD POWIATU W NAKLE NAD NOTECIĄ
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (w budowie)
W NAKLE NAD NOTECIĄ PRZY UL. PARKOWEJ 8

W konkursie wziąć mogą udział osoby posiadające kwalifikacje pracownika socjalnego, które:

  1. posiadają dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
  2. lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków:
   - pedagogiki,
   - politologii,
   - psychologii,
   - socjologii,
   - lub nauki o rodzinie,
a ponadto legitymują się co najmniej 6-letnim stażem pracy (w tym 3 lata w pomocy społecznej) oraz specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej i biegłą znajomością co najmniej 1 języka obcego przyjętego w Unii Europejskiej (języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego)
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.
  2. Życiorys z opisem pracy zawodowej.
  3. Dyplomy ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz specjalizacji.
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
  5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo z winy umyślnej oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
  6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póź. zmianami/.
  7. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 962 z póź. zmianami/ w celach przeprowadzenia konkursu na dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora DPS", do dnia 30 czerwca 2004r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego) na adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią
lub osobiście w siedzibie Starostwa, I piętro w pok. nr 16 - Sekretariat.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Nakle n/Not.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, po jego ogłoszeniu bez podania przyczyny.
Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo zatrudnienia kandydata na czas trwania budowy Domu Pomocy Społecznej w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ogłoszenie dostępne jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Nakielskiego.

Przewodniczący Zarządu
mgr Piotr HemmerlingZarząd Powiatu w Nakle nad Notecią ogłasza:

 1. Sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Izabela, gmina Mrocza, powiat nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
  - działka nr 27/2 o powierzchni 8,7192 ha, zabudowana budynkiem administracyjno-internatowym o powierzchni użytkowej 1145,99 m2, budynkiem szkolnym o powierzchni użytkowej 240,15 m2, szklarnią wraz z budynkiem pomocniczym o powierzchni użytkowej 138,35 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 75,19 m2,
  - działka nr 8 o powierzchni 0,1800 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym  o powierzchni użytkowej 99,66 m2,
  dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Nakle nad Notecią prowadzi księgę wieczystą Nr 21505.

 2. Według ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza obowiązującego do końca roku 2002
  - działka nr 27/2 posiadała przeznaczenie: część użytki rolne i część zadrzewienia. Działka objęta jest strefą W ochrony konserwatorskiej (stanowiska nr 13 " zespół dworsko " parkowy i folwarczny, strefy "A" i "B").
  - działka nr 8 stanowi grunt rolny i objęta jest strefą W ochrony konserwatorskiej (stanowiska nr 13 " zespół dworsko " parkowy i folwarczny, strefy "A" i "B").
  Obecnie funkcja wyżej wymienionych terenów nie uległa zmianie.
  Zespół dworsko-parkowy nie jest wpisany do rejestru zabytków.

 3. Cena wywoławcza wynosi 881.642,00 zł.

 4. Rokowania odbędą się w dniu 6 lipca 2004 roku o godzinie 1200 w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54, w gabinecie Wicestarosty.

 5. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. P. Skargi 6 lub telefonicznie  pod nr (0-52) 386-62-16 lub (0-52) 385-16-20.
  Zdjęcia obiektu do wglądu na stronie www.powiat.nakielski.lo.pl - oferty inwestycyjne.


Przewodniczący Zarządu
mgr Piotr Hemmerling

Zdjęcia:

ZARZĄD POWIATU W NAKLE NAD NOTECIĄ
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (w budowie)
W NAKLE NAD NOTECIĄ PRZY UL.PARKOWEJ 8.

W konkursie wziąć mogą udział osoby posiadające kwalifikacje pracownika socjalnego, które:

 1. posiadają dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
 2. lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków:
  • pedagogiki,
  • politologii,
  • psychologii,
  • socjologii,
  • lub nauki o rodzinie,
  a ponadto legitymują się co najmniej 6-letnim stażem pracy (w tym 3 lata w pomocy społecznej) oraz specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej i biegłą znajomością co najmniej 1 języka obcego przyjętego w Unii Europejskiej (języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Nakle n/Not.
 2. Życiorys z opisem pracy zawodowej.
 3. Dyplomy ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz specjalizacji.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo z winy umyślnej oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi ,o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2003r Nr15, poz. 148 z póź. zmianami/.
 7. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.z 2002r. Nr101, poz.962 z póź. zmianami/ w celach przeprowadzenia konkursu na dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora DPS" , do dnia 24 maja 2004r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego) na adres:

Starostwo Powiatowe
Ul.Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło n/Not.

lub osobiście w siedzibie Starostwa, I piętro w pok. nr 16 - Sekretariat.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Nakle n/Not. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu po jego ogłoszeniu bez podania przyczyny.
Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo zatrudnienia kandydata na czas trwania budowy Domu Pomocy Społecznej w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ogłoszenie dostępne jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Nakielskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
PIOTR HEMMERLING


ZARZĄD POWIATU w NAKLE NAD NOTECIĄ
ul. Dąbrowskiego 54 , 89-100 Nakło nad Notecią
tel. (052)3860771 do 74 , fax (052) 3860771-do 74


ogłasza


przetarg nieograniczony poniżej 30.000 euro na wykonanie robót remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. przy ul. Dąbrowskiego 54 .

Miejsce realizacji: budynek Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not..

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji ( wymagany) - 24 grudnia 2003 r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt) – 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 8 , lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami – Małgorzata Balzer, Mirosław Redecki, tel.(052)3860771 do 74 wew. 60 i 79, lok.8 i 13. w godz. 8.00 do 14.0.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego , lok.16 - Sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 28.11.2003r. o godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.11.2003r. o godzinie 9:05 w siedzibie zamawiającego, lok.24.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeniu na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Nakło dnia 18.07.03


Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. (052) 386-07-71 do 74 fax. (052) 3860771
www.powiat.nakielski.lo.pl, e-mail:starosta.cna@powiatypolskie.pl


zaprasza

do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na ubezpieczenie mienia powiatu nakielskiego: od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej, ubezpieczenie dpowiedzialności cywilnej pracodawcy, ubezpieczenia komunikacyjne.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji - od dnia 30.07.2003r. do dnia 29.07.2004r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena łączna ubezpieczenia - 50 %
- proponowane franszyzy i udziały własne - 20 %
- walory proponowanych warunków umowy - 30 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, ul Dąbrowskiego 54, pok. nr 16, I p.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - p. Mariola Nasiadko, adres Medic Eurobrokres,
Sp. z o.o. ul. Polna 113 , Toruń tel. 056-6644141, 6644705, 0604510928

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 16 /Sekretariat, I piętro/

Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2003r. o godzinie 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2003 r. o godzinie 915, w siedzibie zamawiającego, pok.24 , II piętro

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

 


Nakło dnia 18.07.03

Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46,
telefon 385-20-17, 385-21-33, fax 385-10-50

Ogłasza przetarg nieograniczony

"na wymianę 11 szt. okien zespolonych na III piętrze Powiatowego Urzędu Pracy
w Nakle nad Notecią"

Zamówienie należy realizować w terminie 1 m-ca od dnia podpisania umowy.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji Krajowych.
Specyfikację można odebrać w PUP w Nakle nad Notecią, III piętro pok. nr 301.
Oferty należy złożyć w sekretariacie PUP - III piętro pok. nr 308 nie później niż do 14.08.03 do godziny 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.03 o godzinie 1230 w siedzibie zamawiającego III piętro pok. nr 305.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert to wyłącznie najkorzystniejsza cena - 100%.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy spełniają wymogi określone w art. 19 i 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki określone w specyfikacji.

Do kontaktów z oferentami uprawniony jest Jan Polaszewski - tel. 385-20-17 wew. 123

p.o. KIEROWNIKA
Powiatowego Urzędu Pracy
Mgr Grażyna Kozakiewicz - Krutulska


Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. (052) 386-07-71 do 74 wew. 66, 65 fax. (052) 3860771
www.powiat.nakielski.lo.pl, e-mail:starosta.cna@powiatypolskie.pl


zaprasza

do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na opracowanie "Projektu powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Nakielskiego na lata 2004-2008 z perspektywą na lata 2009-2013".

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - od dnia podpisania umowy do 31.12.2003 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, ul Dąbrowskiego 54, pok. 31 i 32 III p.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - p. Alicja Woźna i p. Elżbieta Bielińska
tel. (052) 386-07-71 do 74 wew. 65 i 66 pok. 31 i 32, III p. w siedzibie zamawiającego
w godz. 8.00 do 14.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 16 /Sekretariat, I piętro/

Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2003 r. o godzinie 9.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.07.2003 r. o godzinie 9.05, w siedzibie zamawiającego,
pok.24 /Sala konferencyjna, II piętro/

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych spełniający warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,


Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. (052) 386-07-71 do 74 wew. 38 fax. (052) 3860771
www.powiat.nakielski.lo.pl, e-mail:starosta.cna@powiatypolskie.pl


zaprasza

do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na
ubezpieczenie mienia powiatu nakielskiego: od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, ubezpieczenia komunikacyjne.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji - od dnia 21.07.2003 r. do dnia 20.07.2004 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena łączna ubezpieczenia - 50 %
- proponowane franszyzy i udziały własne - 20 %
- walory proponowanych warunków umowy - 30 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, ul Dąbrowskiego 54, pok. 13 i 16, I p.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - p. Mariola Nasiadko, adres Medic Eurobrokres,
Sp. z o.o. ul. Polna 113 , Toruń tel. 056-6644141, 6644705, 0604510928

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 16 /Sekretariat, I piętro/

Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2003r. o godzinie 9.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.07.2003 r. o godzinie 9.15, w siedzibie zamawiającego,
pok.24 , II piętro

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Organizacyjno - Prawny

ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. (052) 386-771 fax. (052) 3860771
www.powiatnakielski.lo.pl, e-mail: starosta.cna@powiatypolskie.pl


zaprasza

do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro
na wykonanie robót adaptacyjnych budynku w Nakle nad Notecią przy ul. Parkowej 8 na Dom Opieki Społecznej ( PKWiU : 45.21.1 )

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji ( wymagany) - od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2004r.

Wadium - 70.000,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena ( koszt) - 100 %

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach ( ZP -190) dotyczące postępowania zostało opublikowane w BZP 38/2003, poz.15536

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena:200,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 8 i 13, lub za zaliczeniem pocztowym

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Mirosław Redecki, Małgorzata Balzer,
tel. 052 3860771 wew. 60 i 79, lok. 8 i 13, w godz. 8.00 do 14.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok.16

Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2003r. o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2003r. o godzinie 11:10 , w siedzibie zamawiającego, lok. 24

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeniu na podstawie art. 19 ust.1 i art. 22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych spełniający warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
kontakt e-mail:
starosta@powiat.nakielski.lo.pl
promocja@powiat.nakielski.lo.pl
sekretarz@powiat.nakielski.lo.pl

 

Copyright © 2002 by Logonet